Nájdených 54
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/2010 Z. z. Vyhláška o spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 15.06.2010
514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach 01.01.2010
9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 01.02.2009
12/2005 Z. z. Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky a vodcu malého plavidla 01.05.2005
488/2004 Z. z. Nariadenie vlády o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach 01.09.2004
54/2002 Z. z. Vyhláška o spôsobilosti rekreačného plavidla a jeho veliteľa 15.02.2002
123/2001 Z. z. Vyhláška o skúške a forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti vo vodnej doprave 01.05.2001
338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe 01.01.2001
208/1991 Zb. Vyhláška o bezpečnosti práce a zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 01.06.1991
393/2011 Z. z. Zákon o dráhach 31.12.2011
361/2011 Z. z. Vyhláška o cestnej premávke 01.11.2011
72/2011 Z. z. Vyhláška o predpokladoch a overovaní spôsobilosti člena plavidla 01.04.2011
232/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 19. júla 2004 č. 1547/M-2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy
191/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2009
407/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 54/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla 01.11.2008
179/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.06.2008
499/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe 15.11.2007
471/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, v znení vyhlášky č. 652/2005 Z. z. 01.11.2007
193/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2007
198/2006 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel vozidiel 15.04.2006