Oznámenie č. 152/2012 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb

Čiastka 37/2012
Platnosť od 23.05.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

152

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 18. mája 2012 č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb.

V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity siete, jej parametroch a o oznamovacej povinnosti podniku vrátane formulára hlásenia bezpečnostného incidentu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 5/2012 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude uverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.