Zákon č. 716/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

Čiastka 297/2004
Platnosť od 28.12.2004 do31.10.2011
Účinnosť od 28.12.2004 do31.10.2011
Zrušený 351/2011 Z. z.

OBSAH

716

ZÁKON

z 2. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 33 ods. 1 sa druhá veta nahrádza týmto textom: „Úhrada za právo používať frekvencie je jednorazová úhrada za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie. Opakovaná úhrada je úhrada za používanie každej frekvencie a identifikačných znakov.“.

2. V § 33 ods. 2 sa na začiatok prvej vety vkladá slovo „Opakovaná“.

3. V § 34 ods. 1 písmeno d) znie:

d) neuhradil úhradu za frekvencie podľa § 33 do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.