Nájdených 25
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
350/2016 Z. z. Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody porušením práva hospodárskej súťaže 27.12.2016
173/2014 Z. z. Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 01.07.2014
172/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti 01.07.2014
171/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania 01.07.2014
170/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 01.07.2014
169/2014 Z. z. Vyhláška ustanovujúca hodnoty na určenie účinku dohody, postupu a rozhodnutia na hospodársku súťaž 01.07.2014
177/2004 Z. z. Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov 01.05.2004
151/2014 Z. z. Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niekorých zákonov 01.07.2014
20/2010 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí
212/2009 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
458/2008 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
241/2008 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí
158/2006 Z. z. Vyhláška o druhoch návrhov v architektúre, plánovaní a stavebnom inžinierstve 01.04.2006
68/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.03.2005
475/2004 Z. z. Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
269/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu 01.05.2004
268/2004 Z. z. Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie 01.05.2004
204/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.05.2004
57/2004 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
489/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely 01.12.2003