Nájdených 173
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
28/2020 Z. z. Vyhláška o technických parametroch, ochranných pásmach a o používaní osobitných letísk 01.03.2020
492/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky 01.01.2020
491/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania 01.01.2020
213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve 01.08.2019
58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 01.06.2014
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
57/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky pri preprave rádioaktívnych materiálov 01.03.2006
661/2005 Z. z. Nariadenie o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve 01.01.2006
274/2004 Z. z. Nariadenie o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel 01.05.2004
136/2004 Z. z. Zákon o letiskových spoločnostiach 01.04.2004
654/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného v civilnom letectve 01.01.2003
274/2002 Z. z. Vyhláška o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a zahraničných dopravcov 01.07.2002
29/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954 28.06.1957
122/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov. 30.05.1949
354/2021 Z. z. Novela zákona o civilnom letectve (letecký zákon) 01.11.2021
341/2020 Z. z. Novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve 28.11.2020
9/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z. 16.01.2020
108/2016 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 01.03.2016