Nájdených 167
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve 01.08.2019
58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 01.06.2014
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
266/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnosti lietadiel používajúcich letiská na území SR 15.05.2006
57/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky pri preprave rádioaktívnych materiálov 01.03.2006
661/2005 Z. z. Nariadenie o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve 01.01.2006
274/2004 Z. z. Nariadenie o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel 01.05.2004
136/2004 Z. z. Zákon o letiskových spoločnostiach 01.04.2004
654/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného v civilnom letectve 01.01.2003
274/2002 Z. z. Vyhláška o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a zahraničných dopravcov 01.07.2002
29/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954 28.06.1957
122/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov. 30.05.1949
108/2016 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 01.03.2016
341/2014 Z. z. Oznámenie o výnose o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva
426/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
420/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o leteckých dopravných službách
252/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
241/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.09.2011