Oznámenie č. 241/2008 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí

Čiastka 93/2008
Platnosť od 01.07.2008
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

241

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

rozhodnutie z 20. júna 2008, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí.

Rozhodnutím sa mení definícia relevantného veľkoobchodného trhu č. 4.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 3/2008 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.