Nájdených 619
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
167/2008 Z. z. Tlačový zákon 01.06.2008
310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu 15.10.2019
84/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o technických požiadavkách detských ihrísk a rekreačných zariadení 02.04.2019
245/2018 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 01.09.2018
170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu 01.01.2019
261/2017 Z. z. Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka 01.01.2018
245/2017 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018 12.10.2017
163/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 01.07.2017
138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 01.07.2017
86/2016 Z. z. Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
51/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony lekárskej prehliadky vrcholového a talentovaného športovca 01.01.2016
360/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe 01.01.2017
261/2016 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 30.09.2016
201/2016 Z. z. Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov 01.07.2016
110/2016 Z. z. Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 01.03.2016
282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim 01.07.2016
272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 01.11.2015
209/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
189/2015 Z. z. Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti 01.09.2015
126/2015 Z. z. Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách 01.07.2015
 
...