Oznámenie č. 257/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie

Čiastka 104/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 612/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2007.

257

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie.

Opatrenie ustanovuje sadzobník, ktorý obsahuje jednotlivé položky jednorazových úhrad za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie i opakovaných úhrad za používanie každej frekvencie a identifikačného znaku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2004 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.