Nájdených 236
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
135/1961 Zb. Cestný zákon 07.12.1961
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 13.04.2018
45/2016 Z. z. Vyhláška o autoškolách 01.01.2016
135/2012 Z. z. Vyhláška o audítorstve pozemných komunikácií 01.05.2012
251/2011 Z. z. Vyhláška ustanovujúca podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 01.08.2011
249/2011 Z. z. Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií 01.08.2011
464/2009 Z. z. Podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 20.11.2009
349/2009 Z. z. Nariadenie o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav 01.09.2009
143/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú druhy a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu 01.05.2009
9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 01.02.2009
55/2008 Z. z. Vyhláška o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 01.03.2008
669/2007 Z. z. Zákon o príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 31.12.2007
413/2007 Z. z. Vyhláška o vymedzení úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy 01.09.2007
578/2006 Z. z. Vyhláška o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 01.11.2006
344/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti 01.06.2006
641/2005 Z. z. Nariadenie o službách na vybavenie cestujúcich, nákladu a obsluhy lietadiel 01.01.2006
195/2005 Z. z. Vyhláška o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám 01.06.2005
93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách 01.07.2005
639/2004 Z. z. Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti 01.01.2005