Zákon č. 221/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 70/2011
Platnosť od 15.07.2011
Účinnosť od 01.09.2011

221

ZÁKON

z 29. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám;6) súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.“.

2. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „orgán verejnej moci, ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia“ nahrádzajú slovami „ústavný činiteľ, orgán verejnej moci, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená orgánom verejnej moci“.

3. V § 5 ods. 3 sa za slová „zverejnenej v“ vkladajú slová „oprave, odpovedi, dodatočnom oznámení,“.

4. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

5. V § 7 odsek 6 znie:

(6) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, ak

a) žiadosť o uverejnenie opravy nemá náležitosti podľa odseku 3,

b) môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, o ktorého opravu sa žiada,

c) predtým, ako im bola doručená žiadosť o uverejnenie opravy, uverejnili opravu z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 4 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie opravy,

d) by bol uverejnením opravy spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi.“.

6. V § 8 ods. 1 sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce“ a slová „právo na opravu tým nie je dotknuté“ sa nahrádzajú slovami „uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu“.

7. V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá verejný funkcionár, ktorým je na účely tohto zákona osoba ustanovená v osobitnom predpise,8a) predseda politickej strany alebo politického hnutia a podpredseda politickej strany alebo politického hnutia, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom ich funkcie. Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá ani právnická osoba, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom funkcie verejného funkcionára, predsedu politickej strany alebo politického hnutia a podpredsedu politickej strany alebo politického hnutia pôsobiaceho v dotknutej právnickej osobe.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.

8. V § 8 ods. 4 druhej vete sa za slová „v čom“ vkladajú slová „je skutkové tvrdenie nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce a v čom“.

9. V § 8 odsek 7 znie:

(7) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť odpoveď, ak

a) žiadosť o uverejnenie odpovede nemá náležitosti podľa odseku 4,

b) odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu obsiahnutému vo vyjadrení žiadateľa o uverejnenie odpovede, ak sa jeho spracovaním pre uverejnenie nezmenil ani neskreslil jeho pôvodný obsah,

c) uverejnili odpoveď na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 4 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie odpovede,

d) by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,

e) by uverejnenie odpovede bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.“.

10. V § 9 ods. 6 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

11. V § 9 sa odsek 6 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) by bol uverejnením dodatočného oznámenia spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jeho uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,

d) by uverejnenie dodatočného oznámenia bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.“.

12. V § 10 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

13. § 10 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Na doručovanie žiadostí podľa § 7 až 9 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 48 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku.

(6) Rovnocenným miestom podľa § 7 ods. 5, § 8 ods. 6 a § 9 ods. 5 sa rozumie aj miesto vo vydaní periodickej tlače alebo v agentúrnom spravodajstve, ktoré vydavateľ alebo tlačová agentúra vopred vyhradí, zreteľne označí a odlíši od ostatného obsahu vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva na účely pravidelného uverejňovania opráv, odpovedí a dodatočných oznámení.“.

14. V § 12 ods. 1 sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „1 660 eur“.

15. V § 12 ods. 2 písm. a) sa suma „30 000 Sk“ nahrádza sumou „995 eur“ a vypúšťajú sa slová „alebo 3“.

16. V § 12 ods. 2 písm. b) sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331 eur“.

17. V § 12 ods. 3 sa suma „30 000 Sk“ nahrádza sumou „995 eur“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3“.

18. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011

(1) Súdne konanie o návrhu podanom podľa § 10 ods. 2 začaté pred 1. septembrom 2011, ktorého súčasťou je aj návrh na priznanie primeranej peňažnej náhrady podľa § 10 ods. 4 účinného do 31. augusta 2011, súd dokončí podľa doterajších predpisov.

(2) Žiadosť o uverejnenie opravy (§ 7), žiadosť o uverejnenie odpovede (§ 8) a žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia (§ 9) týkajúce sa skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené pred 1. septembrom 2011, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.“.

Čl. II

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z. a zákona č. 532/2010 Z. z. sa mení takto:

1. V § 15c odsek 2 znie:

(2) Vysielateľa môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám;6) súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.“.

2. V § 21 ods. 9 písmená a) a b) znejú:

a) by sa odvysielaním navrhnutého textu spáchal trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by odvysielanie navrhnutého textu bolo v rozpore s dobrými mravmi,

b) by odvysielanie navrhnutého textu bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby,“.

3. V § 21 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

4. Za § 76dc sa vkladá § 76dd, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠76 dd

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011

Žiadosť o odvysielanie opravy (§ 21) týkajúca sa údaja, ktorý bol odvysielaný pred 1. septembrom 2011, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.“.

5. § 76e znie:

㤠76e

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

6. Názov prílohy znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.