Oznámenie č. 139/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Doplňujúcich dokumentov k Ústave a k Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU)

Čiastka 59/2000
Platnosť od 27.04.2000
Redakčná poznámka

Dokumenty nadobudli platnosť 1. januára 2000 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 1. januára 2000 na základe časti II dokumentov.

139

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. novembra 1998 Konferencia vládnych splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie v Minneapolise prijala Doplňujúce dokumenty k Ústave a k Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).

Listina o pristúpení Slovenskej republiky k dokumentom bola uložená 16. decembra 1999 u generálneho tajomníka Medzinárodnej telekomunikačnej únie v Ženeve.

Dokumenty nadobudli platnosť 1. januára 2000 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 1. januára 2000 na základe časti II dokumentov.

Do textu dokumentov možno nazrieť v sekcii pôšt a telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.