Rozhodnutie č. 223/2000 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete

Čiastka 96/2000
Platnosť od 21.07.2000 do31.12.2005

223

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 21. júla 2000

o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete:

Článok 1

(1) Vecnému usmerneniu cien podliehajú ceny týchto služieb (ďalej len „kôš služieb“):

a) zriadenie hlavnej telefónnej stanice,

b) mesačný nájom hlavnej telefónnej stanice (nájom hlavnej telefónnej stanice nezahŕňa nájom telefónneho prístroja),

c) automaticky uskutočnené miestne volania,

d) automaticky uskutočnené medzimestské volania,

e) automaticky uskutočnené medzinárodné volania,

f) automaticky uskutočnené volania z verejných telefónnych automatov.

(2) Pod pojmom hlavná telefónna stanica sa rozumie telefónna prípojka od verejnej telefónnej ústredne Slovenských telekomunikácií po koncový bod telefónnej siete – telefónnu zásuvku. Telefónny prístroj netvorí súčasť hlavnej telefónnej stanice.

(3) Pod pojmom zriadenie hlavnej telefónnej stanice sa rozumie zabezpečenie zriadenia telefónnej prípojky od verejnej telefónnej ústredne po koncový bod telefónnej siete – telefónnu zásuvku.

Článok 2

(1) Pri stanovení cien služieb, ktoré sú zahrnuté do koša služieb, nesmie zvýšenie cien platných pre nasledujúce obdobie regulácie cien presiahnuť tento rozsah:

Vzorec

pričom:

CPIt = index spotrebiteľských cien úhrnom (CPI) za tretí mesiac posledného obdobia regulácie cien (t-1) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky (riadok c – základné obdobie december 1995 = 100),

CPIt-1 = index spotrebiteľských cien úhrnom (CPI) za tretí mesiac predposledného obdobia regulácie cien (t-2) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky (riadok c – základné obdobie december 1995 = 100),

Pti = cena služby i po uvedení navrhovanej zmeny ceny,

Pit-1 = cena služby i v poslednom období regulácie cien,

Wi = výnosy služby i v poslednom období regulácie cien (k poslednému dňu tretieho mesiaca posledného obdobia regulácie cien),

W = celkové výnosy celého koša služieb v poslednom období regulácie cien (k poslednému dňu tretieho mesiaca posledného obdobia regulácie cien),

i = zložka koša služieb,

X = faktor cenovej regulácie,

n = počet zložiek koša služieb.

(2) Zvýšenie ceny jednotlivej služby, ktorá je zahrnutá do koša služieb, okrem ceny za mesačný nájom hlavnej telefónnej stanice smie presiahnuť dvadsať percent (20 %) v kalendárnom roku len v prípade, že takéto zvýšenie vopred schváli úrad. Zvýšenie ceny za mesačný nájom hlavnej telefónnej stanice smie bez predchádzajúceho súhlasu úradu dosiahnuť šesťdesiat percent (60 %) v kalendárnom roku.

(3) V prípadoch, keď cena za služby závisí od vzdialenosti, dennej doby, dňa v týždni alebo od podobných faktorov, na účely tarifného mechanizmu sa použije vážený priemer takýchto cien a výnosov z takýchto služieb.

(4) Hodnota faktora cenovej regulácie je 3 %.

(5) Obdobiami regulácie cien sa rozumejú šesťmesačné obdobia začínajúce 1. januárom a 1. júlom kalendárneho roka.

(6) V prípade, že v priebehu obdobia regulácie cien dôjde k zmene metodiky výpočtu indexu spotrebiteľských cien úhrnom, úrad stanoví po konzultácii s poskytovateľom služieb a so Štatistickým úradom Slovenskej republiky index zodpovedajúci úrovni inflácie za zodpovedajúce obdobie.

(7) V prípade, že poskytovateľ služieb pri stanovení ceny v jednotlivom období regulácie cien nevyužije možnosť zvýšiť ceny v plnom rozsahu, ako mu to dovoľuje vzorec uvedený v odseku 1, môže preniesť rozdiel medzi faktorom, o ktorý mohol ceny zvýšiť, a faktorom, o ktorý ceny skutočne zvýšil, do nasledujúceho obdobia kontroly cien pri dodržaní obmedzenia uvedeného v odseku 2.

Článok 3

(1) Poskytovateľ služieb zahrnutých do koša služieb predloží úradu návrh cien týchto služieb spolu s príslušnými podmienkami poskytovania týchto služieb najmenej dva mesiace pred koncom obdobia regulácie cien. Spolu s navrhovanými cenami poskytovateľ predloží podrobný členený výkaz odbytu, tržieb a nákladov za posledné obdobie regulácie cien, vyhotovený v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) V prípade, že výpočty obsahujú matematické chyby, alebo ak navrhované ceny a podmienky poskytovania služieb sú v rozpore s mechanizmom uvedeným v článku 2 alebo v rozpore s osobitným zákonom1), úrad do 30 dní vydá rozhodnutie, ktorým takto navrhované ceny zamietne. Zároveň vyzve poskytovateľa služieb, aby predložil nové výpočty.

(3) V prípade, že úrad nezamietne navrhované ceny podľa odseku 2, poskytovateľ služieb môže v súlade so všeobecnými podmienkami poskytovania predmetných služieb aplikovať nové ceny od prvého dňa ďalšieho obdobia regulácie cien.

Článok 4

(1) Regulačný mechanizmus podľa článkov 1 až 3 sa použije pre stanovenie cien od 1. januára 2001. Pri stanovovaní cien na obdobie od 1. januára 2001 do 30. júna 2001 sa za posledné obdobie regulácie cien bude považovať obdobie od 1. augusta 2000 do 31. decembra 2000 a použijú sa indexy spotrebiteľských cien za marec a september 2000.

(2) Toto rozhodnutie sa vydáva na obdobie piatich rokov a nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ľudovít Hogh v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.