Rozhodnutie č. 85/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Čiastka 35/2002
Platnosť od 27.02.2002 do30.12.2002
Zrušený 714/2002 Z. z.

85

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 20. februára 2002

o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení.

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 555/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov upravujú sa maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiových zariadení platné od 1. júla 2001 podľa výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 1997 č. R-13/1997 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe č. 3 takto:

V odseku 17 „Konštrukcia cien" sa v rovnici na výpočet ročného prenájmu použije koeficient D (sadzba DPH) 1,10. V rovnici na výpočet ceny za 1 hodinu vysielania sa použije koeficient D (sadzba DPH) 1,10.

Položky P.01, P.02, P.03, P.04, P.05, P.06, P.09, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.21 sa upravia násobiacim koeficientom 110/123.

Regulovaná cena sa v prípade hodinovej ceny zaokrúhľuje na desať halierov do 0,05 Sk nadol a od 0,05 Sk vrátane nahor.

Regulovaná cena za ročný nájom sa zaokrúhľuje na celé Sk do 0,50 Sk nadol a nad 0,50 Sk vrátane nahor.

Súčasťou regulovaných cien nie je úhrada podľa ustanovení § 31 ods. 7 a § 37 ods. 7 písm. f) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v platnom znení.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Milan Luknár v. r.