Oznámenie č. 352/2010 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 137/2010
Platnosť od 08.09.2010
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

352

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

rozhodnutie z 25. augusta 2010, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutím sa zo zoznamu relevantných trhov vypúšťa definícia veľkoobchodného trhu č. 11 – trh prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 5 a možno doň nahliadnuť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.