Zákon č. 95/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2006
Platnosť od 21.02.2006
Účinnosť od 01.04.2006

OBSAH

95

ZÁKON

z 2. februára 2006,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z. a zákona č. 289/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slová „scény násilia“ vkladajú slová „a pohlavného styku“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.