Rozhodnutie č. 217/2001 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Čiastka 90/2001
Platnosť od 15.06.2001
Účinnosť od 01.07.2001

217

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 9. mája 2001

o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení:

Do 30. júna 2002 budú platiť maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiových zariadení platné k 30. júnu 2001, a to podľa výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 1997 R-13/1997 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe č. 3.

Cenová regulácia sa nevzťahuje na príležitostné poskytovanie služieb v oblasti mobilných prenosov a príspevkových trás.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť 1. júla 2001.

Milan Luknár v. r.