Oznámenie č. 406/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach podmieneného prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu

Čiastka 174/2004
Platnosť od 19.07.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

406

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie zo 14. júla 2004 č. O-6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach podmieneného prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu.

Opatrenie určuje pre podniky, ktoré poskytujú službu prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu, podmienky, ktoré musia zabezpečiť.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2004 a možno doň nazrieť v Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.