Nájdených 396
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.05.2004
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
340/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 18.09.2021
200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 01.08.2019
16/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel 21.12.2019
126/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení typového schválenia ES dvojkolesových, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 01.05.2018
125/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení o technických požiadavkách typového schválenia ES poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov 01.05.2018
124/2018 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu 01.05.2018
117/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 21.04.2018
116/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív 21.04.2018
273/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vykonávania opatrení organizácie trhov v sektore ovocia a zeleniny 15.11.2017
189/2017 Z. z. Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach 01.08.2017
135/2017 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 01.06.2017
83/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom 15.04.2017
367/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch 01.01.2017
262/2016 Z. z. Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí 01.10.2016
221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh 01.01.2017
209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom 01.07.2016
193/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu 13.06.2016
148/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 20.04.2016
 
...