Nájdených 119
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel 21.12.2019
342/2018 Z. z. Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách 02.01.2019
56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 01.04.2018
77/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 23.01.2016
262/2016 Z. z. Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí 01.10.2016
89/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o vedení námorného registra SR a lodných listín, denníkov a iných dokladov
286/2014 Z. z. Vyhláška o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky 01.11.2014
80/2014 Z. z. Vyhláška o školení a skúške na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách 01.04.2014
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
193/2009 Z. z. Nariadenie o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel 01.06.2009
57/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky pri preprave rádioaktívnych materiálov 01.03.2006
12/2005 Z. z. Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky a vodcu malého plavidla 01.05.2005
54/2002 Z. z. Vyhláška o spôsobilosti rekreačného plavidla a jeho veliteľa 15.02.2002
124/2001 Z. z. Vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave 01.05.2001
123/2001 Z. z. Vyhláška o skúške a forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti vo vodnej doprave 01.05.2001
59/2001 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla 01.03.2001
22/2001 Z. z. Vyhláška ustanovujúca prílušné triedy vodných ciest podľa európskej klasifikácie 01.02.2001
338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe 01.01.2001
122/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov. 30.05.1949
333/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach 20.11.2021