Nájdených 122
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 01.02.2010
505/2009 Z. z. Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody 01.01.2010
314/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch 01.09.2009
300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii 01.08.2009
184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 01.09.2009
9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 01.02.2009
539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja 01.01.2009
547/2003 Z. z. Vyhláška o kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie činnosti stavebného úradu 01.01.2004
514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 01.07.2004
315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 01.04.2002
89/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.07.1988
173/1975 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Trnave, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Vrbovom ako stavebný úrad 30.12.1975
39/1974 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Lučenci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Fiľakove ako stavebný úrad 16.04.1974
27/1974 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa 28.03.1974
35/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru vo Veľkom Krtíši, ktorou sa určuje mestský národný výbor v okrese ako stavebný úrad I. stupňa 02.01.1973
34/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Lipanoch ako stavebný úrad I. stupňa 06.04.1973
13/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Čadci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa 26.02.1973
83/1972 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Michalovciach, ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad 31.10.1972
157/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 29.12.1970