Nájdených 14
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve 29.03.1990
526/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách 01.12.1992
87/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech 24.03.1992
567/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2008
28/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti 01.03.2005
161/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby 01.04.2004
324/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.09.2001
372/2000 Z. z. Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o schválení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
309/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch 01.11.2000
347/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 01.01.1998
302/1996 Z. z. Nariadenie o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov 25.10.1996
285/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov 09.10.1996
351/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských strediskách záujmovej činnosti 01.01.1995
69/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov 01.04.1994