Nájdených 19
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave 01.01.2016
736/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve 01.01.2005
32/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
8/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 01.01.2016
373/2014 Z. z. Novela zákona o dohľade nad finančným trhom 01.01.2015
45/2014 Z. z. Novela vyhlášky č. 225/2013 Z. z. vykonávajúca niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek 01.03.2014
48/2012 Z. z. Úplné znenie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
503/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
738/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol 01.01.2005
737/2004 Z. z. Vyhláška týkajúca sa agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika 01.01.2005
616/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 25.11.2004
461/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z. a o doplnení zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z. 01.09.2002
r1/c131/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 215/2002 Z. z.
474/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií 01.01.2001
79/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z. a nálezu ústavného súdu Slovenskej republiky č. 209/1998 Z. z. 01.04.2000
283/1996 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní 01.11.1996
278/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 01.10.1996
588/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost 01.01.1991