Nájdených 1303
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 01.01.2002
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
547/2021 Z. z. Vyhláška o elektronizácii agendy verejnej správy 01.01.2022
368/2021 Z. z. Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 01.11.2021
187/2021 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 01.06.2021
70/2021 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii 01.03.2021
53/2021 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021 01.03.2021
161/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 01.07.2020
160/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm 01.07.2020
27/2020 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020 01.03.2020
493/2019 Z. z. Nariadenie o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 01.01.2020
453/2019 Z. z. Vyhláška o justičných čakateľoch 01.01.2020
443/2019 Z. z. Vyhláška o požadovaných študijných a učebných odboroch a odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov 01.01.2020
 
...