Vyhláška č. 547/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Čiastka 224/2003
Platnosť od 17.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

547

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 1. decembra 2003

o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu sa získava odbornou prípravou, ktorá sa končí skúškou a vydaním osvedčenia o overení jeho získania.

§ 2

Obsah a rozsah odbornej prípravy je uvedený v prílohe.

§ 3

(1) Odbornú prípravu vykonáva vzdelávacie zariadenie1) poverené ministerstvom.

(2) Odborná príprava sa uskutočňuje v rozsahu piatich dní, a to v priebehu jedného roka od prijatia zamestnanca. Ak ide o zamestnanca, ktorého pracovný pomer vznikol pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, príprava sa uskutoční do 31. decembra 2004.

(3) Zamestnanca na odbornú prípravu prihlási zamestnávateľ.

§ 4

(1) Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsahom skúšky je overenie doplnenia požadovaných vedomostí a schopností potrebných na výkon verejnej služby v rozsahu odbornej prípravy.

(2) Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa konajú v jeden deň, spravidla do 30 dní po skončení odbornej prípravy. Ústna časť skúšky sa koná po úspešnom skončení písomnej časti skúšky.

§ 5

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a najmenej dvaja ďalší členovia skúšobnej komisie.

§ 6

(1) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(2) O skúške a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica. Výsledok skúšky sa oznámi zamestnancovi ústne po jej vykonaní.

(3) Ak zamestnanec na skúške nevyhovel, môže skúšku jeden raz opakovať, najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa skúšky, na ktorej nevyhovel.

§ 7

Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu sa vydáva najneskôr do 30 dní od vykonania skúšky; podpisuje ho predseda skúšobnej komisie a vedúci vzdelávacieho zariadenia.

§ 8

Zamestnanec, ktorý získal osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 141 ods. 6 stavebného zákona alebo podľa tejto vyhlášky a nezabezpečoval činnosť stavebného úradu sústavne počas najmenej piatich rokov, sa zúčastňuje odbornej prípravy podľa § 2.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


László Gyurovszky v. r.


Príloha k vyhláške č. 547/2003 Z. z.

OBSAH A ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV VO VEREJNEJ SLUŽBE NA ZABEZPEČENIE ČINNOSTI STAVEBNÉHO ÚRADU

Odborná príprava zamestnancov vo verejnej službe na zabezpečenie činnosti stavebného úradu je zameraná na doplnenie požadovaných odborných vedomostí a schopností.

1. Vedomosti

1.1. Všeobecné

1.1.1. Ústava Slovenskej republiky.

1.1.2. Organizácia ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy.

1.1.3. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 543/2002 Z. z.

1.1.4. Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

1.1.5. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.

1.1.6. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

1.2. Špecifické

1.2.1. Základné

1.2.1.1. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

1.2.1.2. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

1.2.1.3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

1.2.1.4. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

1.2.1.5. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

1.2.1.6. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.2.1.7. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

1.2.2. Súvisiace

1.2.2.1. Vybrané časti právnych predpisov chrániacich zložky životného prostredia a iné osobitné záujmy, najmä na

ochranu a tvorbu životného prostredia,

ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu,

ochranu pamiatkového fondu,

ochranu a starostlivosť o zdravie ľudí,

ochranu pred požiarmi,

ochranu z hľadiska veterinárnej starostlivosti,

ochranu bezpečnosti pri práci.

1.2.2.2. Vybrané časti zákonov o

stavebných výrobkoch,

technických požiadavkách a o posudzovaní zhody,

verejných prácach,

katastri nehnuteľností,

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

1.2.2.3. Vybrané časti

občiansko-právnych predpisov,

obchodno-právnych predpisov.

1.2.3. Technické predpisy a technické normy upravujúce podmienky ochrany verejných a iných osobitných záujmov v súvislosti konaniami vykonávanými podľa stavebného zákona a technické požiadavky súvisiace so stavbami a s ich výstavbou.

2. Schopnosti

2.1. Praktické aplikačné úradné postupy.

2.2. Komunikácia s verejnosťou.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.