Vyhláška č. 199/1968 Zb.Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 01.01.1969

OBSAH

199

VYHLÁŠKA

Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach

z 10. decembra 1968,

ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad


§ 1

Rada Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:

Mestský národný výbor Vysoké Tatry so sídlom v Starom Smokovci, okres Poprad.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Tajomník:

Krempa v. r.

Predseda:

Gabriška v. r.