Nájdených 127
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
202/1995 Z. z. Devízový zákon 01.10.1995
372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch 01.10.1990
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom 01.01.2016
374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu 01.01.2015
1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí 01.02.2014
474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií 01.01.2014
417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2014
94/2013 Z. z. Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov 01.06.2013
295/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby 01.10.2011
547/2010 Z. z. Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru 01.01.2011
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 01.09.2009
411/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku 01.07.2006