Vyhláška č. 189/1968 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady

Čiastka 49/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 01.01.1969

OBSAH

189

VYHLÁŠKA

Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici

zo 6. decembra 1968,

ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady


§ 1

Rada Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:

Mestský národný výbor v Turčianskych Tepliciach, okr. Martin.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Tajomník:

JUDr. Janečko v. r.

Predseda:

Ing. Litvaj v. r.