Nájdených 15
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
4/2000 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 15.01.2000
301/1995 Z. z. Zákon o rodnom čísle 01.01.1996
154/1994 Z. z. Zákon o matrikách 01.01.1995
224/1949 Zb. Vládne nariadenie o sčítaní ľudu v roku 1950 a súpisoch s ním spojených (o národnom sčítaní). 29.10.1949
190/2013 Z. z. Novela zákona o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR 01.08.2013
49/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.07.2012
204/2011 Z. z. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. 01.07.2011
420/2006 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách
14/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 01.02.2006
2/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 15.01.2001
69/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2000
201/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti
146/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov 01.01.1983
135/1982 Zb. Zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov 01.01.1983
75/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 6/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o hlásení pobytu občanov Československej socialistickej republiky 01.08.1961