Nájdených 122
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
478/2008 Z. z. Vyhláška o požiarnom uzáveri 01.01.2009
258/2007 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť 01.07.2007
611/2006 Z. z. Vyhláška o hasičských jednotkách 01.12.2006
169/2006 Z. z. Vyhláška o stabilnom hasiacom a polostabilnom hasiacom zariadení 01.04.2006
162/2006 Z. z. Vyhláška o hasičskej technike na ochranu pred požiarmi 01.04.2006
699/2004 Z. z. Vyhláška o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 01.01.2005
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
142/2004 Z. z. Vyhláška o protipožiarnej bezpečnosti prevádzkarne a iných priestorov 01.04.2004
96/2004 Z. z. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri práci s horľavinami 01.03.2004
94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 01.03.2004
462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 01.01.2004
726/2002 Z. z. Vyhláška ustanovujúca vlastnosti a podmienky elektrickej požiarnej signalizácie 01.01.2003
719/2002 Z. z. Vyhláška o pravidelnej kontrole prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov 01.01.2003
325/2002 Z. z. Nariadenie o poskytovaní darov ako odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi 01.07.2002
123/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore 01.04.2002
121/2002 Z. z. Vyhláška o požiarnej prevencii 01.04.2002
55/2002 Z. z. Vyhláška určujúca riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru 01.04.2002
315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 01.04.2002
314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi 01.04.2002