173

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Trnave

z 1. decembra 1975,

ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Vrbovom ako stavebný úrad


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Trnave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s článkom 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a článku 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich ako stavebný úrad I. stupňa

Mestský národný výbor vo Vrbovom, okres Trnava.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Ing. Hanák v. r.

Predseda:

Tomašovič v. r.