Nájdených 2496
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach 01.01.2003
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 01.01.2002
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
202/1995 Z. z. Devízový zákon 01.10.1995
372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch 01.10.1990
369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení 24.11.1990
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve 29.03.1990
71/1967 Zb. Správny poriadok 01.01.1968
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
368/2021 Z. z. Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 01.11.2021
187/2021 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 01.06.2021
 
...