Oznámenie č. 88/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012

Čiastka 23/2012
Platnosť od 08.03.2012
Účinnosť do 24.10.2016
Zrušený 282/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

88

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 33 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400/2011 Z. z.

výnos z 5. marca 2012 č. 40/2012 o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012.

Výnos ustanovuje hodnotu rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2012 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.