Nájdených 13
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
156/1949 Zb. Zákon o odvádzaní pokút a niektorých iných plnení v konaní správnom 30.06.1949
222/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
60/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2010
503/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
558/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.12.2005
132/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. 14.04.2005
658/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2005
477/2003 Z. z. Zákon o ochrane štátnej hranice 01.01.2004
48/2002 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov 01.04.2002
271/2001 Z. z. Zákon o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 01.08.2001
347/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov
262/1998 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
112/1948 Zb. Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém. 03.06.1948