Nájdených 64
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1967 Zb. Správny poriadok 01.01.1968
373/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie 15.11.2011
309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 01.09.2009
17/2009 Z. z. Vyhláška o posudzovaní zariadení a systémov pri prevádzkovaní hazardných hier 01.02.2009
274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2008
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 01.01.2003
462/2002 Z. z. Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom 01.09.2002
282/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 01.07.2002
151/2002 Z. z. Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 01.04.2002
128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 01.04.2002
105/2002 Z. z. Zákon o odškodnení československých zahraničných armád a domáceho odboja 17.03.2002
49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu 01.04.2002
85/1996 Z. z. Nariadenie o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov 30.03.1996
76/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov 01.01.1974
72/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike. 01.07.1969
100/1961 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami 28.09.1961
38/1959 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a poľskými osobami 21.07.1959
204/2011 Z. z. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. 01.07.2011
222/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
32/2010 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) 01.02.2010