Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2020 48/2019 Z. z. Vyhláška o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností
01.01.2020 66/2019 Z. z. Novela Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
01.01.2020 105/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2020 174/2019 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie
01.01.2020 175/2019 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2020
01.01.2020 181/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
01.01.2020 228/2019 Z. z. Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2020 229/2019 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom
01.01.2020 230/2019 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.01.2020 231/2019 Z. z. Zákon o výkone detencie
01.01.2020 232/2019 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
01.01.2020 233/2019 Z. z. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní
01.01.2020 234/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2020 235/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2020 278/2019 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020
01.01.2020 287/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cenách
01.01.2020 288/2019 Z. z. Novela vyhlášky o cenách špeciálnej techniky
01.01.2020 291/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie a biometánu
01.01.2020 304/2019 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde
01.01.2020 305/2019 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
01.01.2020 314/2019 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
01.01.2020 315/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2020 316/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2020 317/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2020 318/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2020 319/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
01.01.2020 320/2019 Z. z. Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
01.01.2020 321/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2020 324/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
01.01.2020 338/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
01.01.2020 348/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
01.01.2020 349/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.
01.01.2020 353/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
01.01.2020 355/2019 Z. z. Novela zákona o lesoch
01.01.2020 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
01.01.2020 357/2019 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto
01.01.2020 358/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
01.01.2020 364/2019 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.01.2020 365/2019 Z. z. Novela zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
01.01.2020 367/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory daňových a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
01.01.2020 368/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2020 369/2019 Z. z. Novela zákona, o správe daní (daňový poriadok)
01.01.2020 370/2019 Z. z. Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
01.01.2020 371/2019 Z. z. Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
01.01.2020 372/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
01.01.2020 373/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
01.01.2020 374/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
01.01.2020 375/2019 Z. z. Novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce
01.01.2020 382/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
01.01.2020 383/2019 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
01.01.2020 384/2019 Z. z. Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
01.01.2020 388/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
01.01.2020 390/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
01.01.2020 396/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
01.01.2020 397/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2020 398/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2020 399/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
01.01.2020 400/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca
01.01.2020 403/2019 Z. z. Opatrenie o preukaze asistenta sčítania
01.01.2020 405/2019 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
01.01.2020 407/2019 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
01.01.2020 408/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.
01.01.2020 410/2019 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.
01.01.2020 411/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
01.01.2020 418/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
01.01.2020 420/2019 Z. z. Novela zákona o náhradnom výživnom
01.01.2020 422/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
01.01.2020 423/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z.
01.01.2020 424/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
01.01.2020 425/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z.
01.01.2020 426/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
01.01.2020 428/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov
01.01.2020 429/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
01.01.2020 430/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
01.01.2020 433/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spotrebiteľskom balení
01.01.2020 434/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
01.01.2020 435/2019 Z. z. Opatrenie o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
01.01.2020 436/2019 Z. z. Vyhláška o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora
01.01.2020 437/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier
01.01.2020 438/2019 Z. z. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
01.01.2020 440/2019 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
01.01.2020 442/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
01.01.2020 443/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
01.01.2020 444/2019 Z. z. Vyhláška minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
01.01.2020 446/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020
01.01.2020 447/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020
01.01.2020 448/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
01.01.2020 449/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
01.01.2020 450/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
01.01.2020 451/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
01.01.2020 452/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
01.01.2020 453/2019 Z. z. Vyhláška o justičných čakateľoch
01.01.2020 454/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
01.01.2020 455/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
01.01.2020 462/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2020 463/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.01.2020 464/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
01.01.2020 465/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
01.01.2020 466/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2020 467/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2020 468/2019 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020
01.01.2020 469/2019 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
01.01.2020 470/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2020 471/2019 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
01.01.2020 473/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
01.01.2020 474/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.01.2020 475/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.01.2020 479/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
01.01.2020 490/2019 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
01.01.2020 491/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania
01.01.2020 492/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
01.01.2020 493/2019 Z. z. Nariadenie o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
01.01.2020 498/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
01.01.2020 499/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.01.2020 504/2019 Z. z. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
01.01.2020 505/2019 Z. z. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu
01.01.2020 506/2019 Z. z. Novela vyhlášky o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov
01.01.2020 507/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
14.01.2020 7/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 407/2019 Z. z.
15.01.2020 1/2020 Z. z. Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
15.01.2020 2/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove
15.01.2020 3/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine
15.01.2020 4/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
16.01.2020 9/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z.
17.01.2020 376/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov