Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2020 48/2019 Z. z. Vyhláška o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností
01.01.2020 66/2019 Z. z. Novela Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
01.01.2020 105/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2020 174/2019 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie
01.01.2020 175/2019 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2020
01.01.2020 181/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
01.01.2020 228/2019 Z. z. Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2020 229/2019 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom
01.01.2020 230/2019 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.01.2020 231/2019 Z. z. Zákon o výkone detencie
01.01.2020 232/2019 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
01.01.2020 233/2019 Z. z. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní
01.01.2020 234/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2020 235/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2020 278/2019 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020
01.01.2020 287/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cenách
01.01.2020 288/2019 Z. z. Novela vyhlášky o cenách špeciálnej techniky
01.01.2020 291/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie a biometánu
01.01.2020 304/2019 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde
01.01.2020 305/2019 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
01.01.2020 314/2019 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
01.01.2020 315/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2020 316/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2020 317/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2020 318/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2020 319/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
01.01.2020 320/2019 Z. z. Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
01.01.2020 321/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2020 324/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
01.01.2020 338/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
01.01.2020 348/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
01.01.2020 349/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.
01.01.2020 353/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
01.01.2020 355/2019 Z. z. Novela zákona o lesoch
01.01.2020 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
01.01.2020 357/2019 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto
01.01.2020 358/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
01.01.2020 364/2019 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.01.2020 365/2019 Z. z. Novela zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
01.01.2020 367/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory daňových a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu