Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
14.06.2021 237/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
15.06.2021 202/2021 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
15.06.2021 219/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
15.06.2021 220/2021 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
17.06.2021 241/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 347 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
21.06.2021 242/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 346 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu
24.06.2021 245/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
26.06.2021 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
26.06.2021 210/2021 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní
28.06.2021 366/2020 Z. z. Novela zákona o námornej plavbe
01.07.2021 396/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.07.2021 126/2021 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
01.07.2021 169/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.
01.07.2021 203/2021 Z. z. Opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
01.07.2021 211/2021 Z. z. Novela zákona o upomínacom konaní
01.07.2021 212/2021 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.07.2021 217/2021 Z. z. Novela zákona o obetiach trestných činov zákona o Policajnom zbore
01.07.2021 218/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
01.07.2021 221/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
01.07.2021 222/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
01.07.2021 236/2021 Z. z. Novela Trestného zákona
01.07.2021 238/2021 Z. z. Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
01.07.2021 243/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave
01.07.2021 244/2021 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima