Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.07.2019 11/2019 Z. z. Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
01.07.2019 65/2019 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.07.2019 99/2019 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
01.07.2019 104/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
01.07.2019 129/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
01.07.2019 149/2019 Z. z. Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
01.07.2019 151/2019 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
01.07.2019 154/2019 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
01.07.2019 155/2019 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
01.07.2019 156/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
01.07.2019 158/2019 Z. z. Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
01.07.2019 168/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
01.07.2019 171/2019 Z. z. Novela vyhlášky o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
01.07.2019 172/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a na opatrovanie
01.07.2019 176/2019 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
01.07.2019 178/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
01.07.2019 182/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
01.07.2019 183/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
01.07.2019 184/2019 Z. z. Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom
01.07.2019 185/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
01.07.2019 187/2019 Z. z. Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
01.07.2019 188/2019 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
09.07.2019 198/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave
15.07.2019 189/2019 Z. z. Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu
15.07.2019 202/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny
22.07.2019 314/2016 Z. z. Novela zákona o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
22.07.2019 203/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
01.08.2019 150/2019 Z. z. Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.08.2019 161/2019 Z. z. Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole
01.08.2019 199/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
01.08.2019 200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
01.08.2019 205/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
01.08.2019 206/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
01.08.2019 207/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch