Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.09.2021 334/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
17.09.2021 339/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
18.09.2021 340/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
19.09.2021 199/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
20.09.2021 338/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
27.09.2021 341/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 535 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
01.10.2021 337/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy