Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
27.07.2021 301/2021 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
27.07.2021 302/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu SR o súlade vyhlášky č. 226/2021 V. v. s Ústavou Slovenskej republiky
27.07.2021 303/2021 Z. z. Uznesenie o zastavení konania o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z s Ústavou SR a ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z.
28.07.2021 304/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28.07.2021 305/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31.07.2021 307/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-55 z 27. júla 2021 v znení opravného uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-82 z 29. júla 2021 o pozastavení účinnosti § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdrav
01.08.2021 213/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.08.2021 261/2021 Z. z. Novela zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
01.08.2021 262/2021 Z. z. Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
01.08.2021 263/2021 Z. z. Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
01.08.2021 264/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
01.08.2021 265/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách
01.08.2021 269/2021 Z. z. Novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
01.08.2021 270/2021 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
01.08.2021 282/2021 Z. z. Novela zákona o tepelnej energetike
01.08.2021 287/2021 Z. z. Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
01.08.2021 289/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové
01.08.2021 290/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka
01.08.2021 291/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno
01.08.2021 292/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec
01.08.2021 293/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy
01.08.2021 294/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky
01.08.2021 296/2021 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.08.2021 297/2021 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
02.08.2021 214/2021 Z. z. Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy
05.08.2021 283/2021 Z. z. Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
05.08.2021 298/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
05.08.2021 299/2021 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov
05.08.2021 300/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
15.08.2021 308/2021 Z. z. Novela Trestného poriadku