Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
25.02.2021 87/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005578/2021-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
26.02.2021 88/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie
26.02.2021 89/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
26.02.2021 91/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
27.02.2021 92/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
27.02.2021 93/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
01.03.2021 33/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero
01.03.2021 34/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky
01.03.2021 35/2021 Z. z. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká
01.03.2021 36/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty
01.03.2021 53/2021 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021
01.03.2021 63/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva
01.03.2021 70/2021 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii
01.03.2021 72/2021 Z. z. Novela zákona o kritickej infraštruktúre
01.03.2021 76/2021 Z. z. Novela Zákonníka práce
01.03.2021 84/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z.
01.03.2021 85/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
01.03.2021 90/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 118 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
03.03.2021 94/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 123 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
08.03.2021 95/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 128 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
08.03.2021 96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
15.03.2021 65/2021 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
15.03.2021 66/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
15.03.2021 67/2021 Z. z. Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov