Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
08.11.2019 354/2019 Z. z. Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
13.11.2019 359/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
13.11.2019 360/2019 Z. z. Novela zákona o podpore práce s mládežou
15.11.2019 361/2019 Z. z. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
18.11.2019 157/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
19.11.2019 380/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
23.11.2019 152/2019 Z. z. Novela zákona o poštových službách
30.11.2019 379/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
01.12.2019 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.12.2019 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.12.2019 347/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.12.2019 352/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
01.12.2019 362/2019 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
01.12.2019 381/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.12.2019 389/2019 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)