Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
30.11.2019 379/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
01.12.2019 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.12.2019 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.12.2019 347/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.12.2019 352/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
01.12.2019 362/2019 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
01.12.2019 381/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.12.2019 389/2019 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
01.12.2019 393/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.12.2019 394/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
01.12.2019 395/2019 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch
01.12.2019 401/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
01.12.2019 402/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
01.12.2019 406/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
04.12.2019 413/2019 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
14.12.2019 303/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
21.12.2019 13/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
21.12.2019 14/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
21.12.2019 15/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
21.12.2019 16/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel