Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
08.09.2020 241/2020 Z. z. Novela zákona o prokuratúre
09.09.2020 242/2020 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
09.09.2020 243/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
15.09.2020 234/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová
15.09.2020 237/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo
15.09.2020 244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
15.09.2020 245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
15.09.2020 246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
15.09.2020 247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
15.09.2020 248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
15.09.2020 250/2020 Z. z. Novela vyhlášky o stavebnom a technickom poriadku dráh
19.09.2020 253/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany
01.10.2020 24/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje v obchodnom registri
01.10.2020 79/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
01.10.2020 193/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
01.10.2020 235/2020 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
01.10.2020 236/2020 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci