Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
20.11.2020 322/2020 Z. z. Novela zákona o vysielaní a retransmisii
20.11.2020 323/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20.11.2020 327/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bosnou Hercegovinou – vyhlásenie v Zbierke zákonov SR
20.11.2020 328/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
20.11.2020 329/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre
21.11.2020 330/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
24.11.2020 333/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
24.11.2020 334/2020 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom
28.11.2020 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách
28.11.2020 341/2020 Z. z. Novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
28.11.2020 342/2020 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu v súvislosti s ochorením COVID-19
01.12.2020 311/2020 Z. z. Novela zákona o dráhach
01.12.2020 314/2020 Z. z. Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach a zákona o Štátnej pokladnici
01.12.2020 337/2020 Z. z. Novela zákona o verejných zbierkach
01.12.2020 338/2020 Z. z. Novela zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému
01.12.2020 339/2020 Z. z. Novela zákona o dani z motorových vozidiel