Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
05.10.2020 272/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
08.10.2020 274/2020 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
09.10.2020 281/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení
13.10.2020 284/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
14.10.2020 285/2020 Z. z. Novela zákona o odpadoch
15.10.2020 260/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
15.10.2020 273/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
15.10.2020 278/2020 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
15.10.2020 283/2020 Z. z. Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
15.10.2020 286/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
01.11.2020 276/2020 Z. z. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach
01.11.2020 277/2020 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.11.2020 279/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu