Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
22.04.2021 142/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 214 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
24.04.2021 154/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
24.04.2021 155/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
24.04.2021 156/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s COVID-19
24.04.2021 157/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z.
26.04.2021 143/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 212 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
28.04.2021 159/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
29.04.2021 160/2021 Z. z. Uznesenie č. 215 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
01.05.2021 68/2021 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku
01.05.2021 106/2021 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
01.05.2021 124/2021 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
01.05.2021 125/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
01.05.2021 144/2021 Z. z. Novela zákona o štátnej štatistike
01.05.2021 145/2021 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o cestnej premávke
01.05.2021 146/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
01.05.2021 147/2021 Z. z. Novela zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
01.05.2021 151/2021 Z. z. Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
01.05.2021 152/2021 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
01.05.2021 161/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
03.05.2021 163/2021 Z. z. Uznesenie č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
03.05.2021 164/2021 Z. z. Uznesenie č. 229 k návrhu na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
06.05.2021 141/2021 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
15.05.2021 148/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
15.05.2021 158/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní
15.05.2021 168/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
20.05.2021 448/2020 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti hračiek
25.05.2021 83/2021 Z. z. Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov