Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
11.04.2019 89/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry
12.04.2019 90/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z.
16.04.2019 94/2019 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
20.04.2019 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
20.04.2019 100/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov
01.05.2019 91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.05.2019 93/2019 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
01.05.2019 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
01.05.2019 96/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.05.2019 98/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
01.05.2019 101/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
01.05.2019 102/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
01.05.2019 103/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
01.05.2019 106/2019 Z. z. Vyhláška poskytovania kompenzácie podnikateľom
01.05.2019 107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov
01.05.2019 108/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
01.05.2019 109/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane
01.05.2019 110/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov