Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
27.03.2020 57/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
27.03.2020 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
27.03.2020 63/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
28.03.2020 64/2020 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
01.04.2020 385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
01.04.2020 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
01.04.2020 30/2020 Z. z. Vyhláška o dopravnom značení
01.04.2020 37/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín
01.04.2020 42/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu
01.04.2020 46/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.04.2020 51/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov
01.04.2020 52/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov
01.04.2020 55/2020 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka
04.04.2020 66/2020 Z. z. Novela Zákonníka práce
04.04.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
06.04.2020 68/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
06.04.2020 69/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
08.04.2020 70/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
08.04.2020 71/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
08.04.2020 72/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020
09.04.2020 73/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
09.04.2020 74/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
09.04.2020 75/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19