Nariadenie vlády č. 491/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania

(v znení č. 9/2020 Z. z.)

Platnosť od 30.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

491

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. decembra 2019,

ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 8 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje


§ 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie:

a) referenčným obdobím obdobie rokov r až r + 4,

b) rokom r referenčný rok, na ktorý sa určuje alebo počas ktorého platí výška terminálnej jednotkovej sadzby,

c) rokom r + n n-tý rok nasledujúci po roku r,

d) rokom r – n n-tý rok predchádzajúci roku r,

e) skutočnými nákladmi náklady skutočne vynaložené v príslušnom roku r v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania1 na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb uvedené v účtovnej závierke overenej štatutárnym audítorom a uloženej do registra účtovných závierok,

f) predpokladanými nákladmi náklady na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb odhadované na príslušný rok r v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania,

g) počtom terminálnych jednotiek služieb za konkrétny let v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania počet terminálnych jednotiek služieb vypočítaný podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1,

h) celkovým predpokladaným počtom terminálnych jednotiek služieb v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania odhadovaný počet terminálnych jednotiek služieb všetkých letov vykonaných v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov2) a letov vykonaných v súlade s pravidlami letu za viditeľnosti3) v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania, ktorým sú poskytované terminálne letecké navigačné služby, na základe štatistických údajov poskytovateľa terminálnych leteckých navigačných služieb za roky r – 1 až r – 4, na základe odhadovaných údajov osoby podľa § 2 ods. 1 zákona, ktorá prevádzkuje letisko v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania, alebo na základe odhadovaného počtu letov a terminálnych jednotiek služieb na príslušný referenčný rok Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky,4)

i) terminálnou jednotkovou sadzbou v eurách pevná sadzba na príslušný rok r v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania zohľadňujúca alikvotnú časť nákladov a úprav na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb,

j) skutočným indexom inflácie skutočný ročný index inflácie v roku r – 3, ktorý je vypočítaný na základe skutočnej miery inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zverejneným Eurostatom pre Slovenskú republiku v apríli roku r + 1; ak má percentuálna zmena na príslušný rok zápornú hodnotu, použije sa nulová hodnota,

k) prognózovaným indexom inflácie ročný index inflácie na základe roku r – 3, ktorý je vypočítaný na základe najnovšej dostupnej prognózy inflácie priemernej percentuálnej zmeny indexu spotrebiteľských cien zverejnenej Medzinárodným menovým fondom pre Slovenskú republiku; ak má percentuálna zmena na príslušný rok zápornú hodnotu, použije sa nulová hodnota.

§ 2

Náklady na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb

(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania sú

a) osobné náklady,

b) prevádzkové náklady iné ako osobné náklady,

c) odpisy,

d) náklady na kapitál.

(2) Investície na obstaranie nových systémov riadenia letovej prevádzky5) a na opravy existujúcich systémov riadenia letovej prevádzky sa považujú za oprávnené, ak sú v súlade s vykonávaním európskeho riadiaceho plánu riadenia letovej prevádzky6) podľa osobitného predpisu.7)

(3) Náklady v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania sa členia na náklady na

a) poskytovanie riadenia letovej prevádzky,

b) poskytovanie leteckej telekomunikačnej služby,8)

c) poskytovanie leteckej meteorologickej služby,9)

d) poskytovanie leteckej informačnej služby,10)

e) poskytovanie služby pátrania po lietadlách a záchrany ľudských životov,11)

f) úkony Dopravného úradu súvisiace so zabezpečením štátneho odborného dozoru v oblasti leteckých navigačných služieb vykonávané za úhradu podľa osobitného predpisu.12)

(4) Náklady na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb letom oslobodeným od odplát podľa § 7 zákona v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania sa členia na náklady na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb

a) letom vykonaným v súlade s pravidlami letu za viditeľnosti oslobodeným od odplát a

b) letom vykonaným v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov oslobodeným od odplát.

(5) Náklady sa

a) rozdeľujú podľa zón spoplatňovania, v súvislosti s ktorými vznikli,

b) určujú na celé referenčné obdobie na jednotlivé roky samostatne a sú uvedené v podnikateľskom pláne na referenčné obdobie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,13)

c) určujú samostatne za každé letisko, ktoré je zahrnuté do príslušnej terminálnej zóny spoplatňovania,

d) určujú podľa zásad podľa osobitného predpisu.14)

(6) Predpokladané náklady a skutočné náklady v príslušnej zóne spoplatňovania a dodatočné informácie bližšie popisujúce náklady sa uvádzajú vo formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Terminálna jednotková sadzba

(1) Terminálna jednotková sadzba sa určí

a) pred začiatkom každého referenčného obdobia na jednotlivé roky a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nahor,

b) na rok r pre každú terminálnu zónu spoplatňovania samostatne.

(2) Terminálna jednotková sadzba na rok r pre príslušnú terminálnu zónu spoplatňovania sa určí ako podiel súčtu položiek podľa odseku 3 a celkového predpokladaného počtu terminálnych jednotiek služieb na rok r pre túto terminálnu zónu spoplatňovania, ak odsek 6 neustanovuje inak.

(3) Pri určení terminálnej jednotkovej sadzby sa zohľadňujú

a) predpokladané náklady spojené s poskytovaním terminálnych leteckých navigačných služieb na rok r upravené podľa odseku 4,

b) úpravy o infláciu podľa odseku 5,

c) úpravy vyplývajúce z uplatňovania zdieľania rizika podľa § 4,

d) úpravy vyplývajúce z prispôsobovania terminálnych odplát s cieľom optimalizovať poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb alebo zo znižovania vplyvov na životné prostredie,

e) úpravy týkajúce sa predchádzajúcich referenčných období.

(4) Finančné prostriedky Európskej únie a finančné prostriedky poskytnuté orgánmi verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu na úhradu nákladov spojených s poskytovaním terminálnych leteckých navigačných služieb sa odpočítajú od celkových predpokladaných nákladov najneskôr v roku r + 2. Náklady pokryté finančnými prostriedkami podľa prvej vety sa používateľom vzdušného priestoru neúčtujú.

(5) Celkové predpokladané náklady roku r okrem nákladov podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 3 písm. f) sa na každý rok referenčného obdobia upravia na základe rozdielu percentuálnej hodnoty medzi skutočným indexom inflácie a prognózovaným indexom inflácie na príslušný rok r a zahrnú sa ako úprava terminálnej jednotkovej sadzby určenej na rok r + 2.

(6) Ak je v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania celkový predpokladaný počet terminálnych jednotiek služieb vypočítaný ako súčet počtu metrických ton maximálnej osvedčenej vzletovej hmotnosti15) lietadla všetkých letov menej ako 30 000 ton, terminálna jednotková sadzba môže byť priamo určená poskytovateľom terminálnych leteckých navigačných služieb bez určenia celkových nákladov a bez uplatňovania zdieľania rizika podľa § 4.

(7) Vzor formulára na určenie terminálnej jednotkovej sadzby v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

Zdieľanie rizika

(1) Ak je v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania rozdiel medzi skutočným počtom terminálnych jednotiek služieb v roku r a celkovým predpokladaným počtom terminálnych jednotiek služieb na rok r viac ako 2 %, tento rozdiel sa zohľadní v znížení terminálnej jednotkovej sadzby v roku r + 2 podľa odseku 2.

(2) Pri úprave terminálnej jednotkovej sadzby podľa odseku 1 sa

a) zohľadňuje 70 % dodatočných príjmov vyplývajúcich z viac ako 2-percentného, ale menej ako 10-percentného rozdielu vrátane podľa odseku 1 v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania, alebo

b) zohľadňujú dodatočné príjmy vyplývajúce z viac ako 10-percentného rozdielu podľa odseku 1 v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania.

(3) Ak je v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania rozdiel medzi celkovým predpokladaným počtom terminálnych jednotiek služieb na rok r a skutočným počtom terminálnych jednotiek služieb v roku r viac ako 2 %, tento rozdiel sa zohľadní vo zvýšení terminálnej jednotkovej sadzby v roku r + 2 podľa odseku 4.

(4) Pri úprave terminálnej jednotkovej sadzby podľa odseku 3 sa zohľadňuje

a) 70 % straty vyplývajúcej z viac ako 2-percentného, ale menej ako 10-percentného rozdielu vrátane podľa odseku 3 v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania, alebo

b) strata vyplývajúca z viac ako 10-percentného rozdielu podľa odseku 3 v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania.

(5) Ak sú počas celého referenčného obdobia v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania predpokladané náklady vyššie ako skutočné náklady, rozdiel medzi predpokladanými nákladmi a skutočnými nákladmi predstavuje zisk poskytovateľa terminálnych leteckých navigačných služieb, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(6) Ak sú počas celého referenčného obdobia v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania skutočné náklady vyššie ako predpokladané náklady, rozdiel medzi skutočnými nákladmi a predpokladanými nákladmi predstavuje stratu poskytovateľa terminálnych leteckých navigačných služieb, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(7) Rozdiel podľa odseku 5 nepredstavuje zisk a rozdiel podľa odseku 6 nepredstavuje stratu, ak v dôsledku okolností, ktoré poskytovateľ terminálnych leteckých navigačných služieb nemohol ovplyvniť, nastali v tejto terminálnej zóne spoplatňovania neočakávané zmeny vo výške nákladov

a) na investície súvisiace s poskytovaním terminálnych leteckých navigačných služieb,

b) podľa § 2 ods. 3 písm. f),

c) vyplývajúce z neočakávaných zmien poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,16)

d) vyplývajúce z neočakávaných zmien úrokových sadzieb pri úveroch a pôžičkách, prostredníctvom ktorých sa financujú náklady na terminálne letecké navigačné služby, a poskytovateľ terminálnych leteckých navigačných služieb prijal primerané opatrenia na riadenie zvyšovania nákladov počas referenčného obdobia,

e) vyplývajúce z neočakávaných zmien daňových predpisov alebo iných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania terminálnych leteckých navigačných služieb.

(8) Ak sú v prípade neočakávaných zmien vo výške nákladov podľa odseku 7 písm. a) v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania počas roku r alebo počas celého referenčného obdobia predpokladané náklady vyššie ako skutočné náklady, tento rozdiel sa zohľadní v znížení terminálnej jednotkovej sadzby

a) v roku r + 2 alebo

b) v nasledujúcom referenčnom období na základe súhlasu Dopravného úradu po konzultácii so zástupcami používateľov vzdušného priestoru.

(9) Ak je v prípade neočakávaných zmien vo výške nákladov podľa odseku 7 písm. a) v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania počas roku r alebo počas celého referenčného obdobia rozdiel medzi skutočnými nákladmi a predpokladanými nákladmi na rok r viac ako 2 %, tento rozdiel sa zohľadní vo zvýšení terminálnej jednotkovej sadzby

a) v roku r + 2 alebo

b) v nasledujúcom referenčnom období na základe súhlasu Dopravného úradu po konzultácii so zástupcami používateľov vzdušného priestoru.

(10) Ak sú v prípade neočakávaných zmien vo výške nákladov podľa odseku 7 písm. b) v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania počas roku r predpokladané náklady na rok r vyššie ako skutočné náklady, tento rozdiel sa zohľadní v znížení terminálnej jednotkovej sadzby v roku r + 2.

(11) Ak sú v prípade neočakávaných zmien vo výške nákladov podľa odseku 7 písm. b) v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania počas roku r skutočné náklady vyššie ako predpokladané náklady na rok r, tento rozdiel sa zohľadní vo zvýšení terminálnej jednotkovej sadzby v roku r + 2.

(12) Ak sú v prípade neočakávaných zmien vo výške nákladov podľa odseku 7 písm. c) až e) v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania počas roku r alebo počas celého referenčného obdobia predpokladané náklady vyššie ako skutočné náklady, tento rozdiel sa zohľadní v znížení terminálnej jednotkovej sadzby

a) v roku r + 2 alebo

b) v nasledujúcom referenčnom období na základe súhlasu Dopravného úradu.

(13) Ak sú v prípade neočakávaných zmien vo výške nákladov podľa odseku 7 písm. c) až e) v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania počas roku r alebo počas celého referenčného obdobia skutočné náklady vyššie ako predpokladané náklady, tento rozdiel sa zohľadní vo zvýšení terminálnej jednotkovej sadzby

a) v roku r + 2 alebo

b) v nasledujúcom referenčnom období na základe súhlasu Dopravného úradu.

§ 5

Terminálna odplata

(1) Výška terminálnej odplaty za poskytnutie terminálnych leteckých navigačných služieb jednému letu v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania sa rovná súčinu terminálnej jednotkovej sadzby určenej pre túto terminálnu zónu spoplatňovania a počtu terminálnych jednotiek služieb tohto letu, vypočítava sa podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4, vyjadruje sa v eurách a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nahor.

(2) Na účely výpočtu výšky terminálnej odplaty sa priblíženie a pristátie lietadla a odlet lietadla považujú za jeden let.

(3) Ak má lietadlo niekoľko maximálnych osvedčených vzletových hmotností, použije sa najvyššia maximálna osvedčená vzletová hmotnosť lietadla. Ak maximálna osvedčená vzletová hmotnosť lietadla nie je známa, pri výpočte počtu terminálnych jednotiek služieb sa zohľadňuje maximálna osvedčená vzletová hmotnosť najťažšieho existujúceho lietadla toho istého typu.

(4) Terminálna odplata sa uhrádza na základe faktúry vystavenej poskytovateľom terminálnych leteckých navigačných služieb alebo osobou splnomocnenou poskytovateľom terminálnych leteckých navigačných služieb používateľovi vzdušného priestoru.

§ 6

Zóny spoplatňovania

(1) Vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (ďalej len „vzdušný priestor“) sa zriaďuje traťová zóna spoplatňovania17) uvedená v prílohe č. 5. Na traťovú zónu spoplatňovania sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.18)

(2) Vo vzdušnom priestore sa zriaďujú terminálne zóny spoplatňovania uvedené v prílohe č. 6. Terminálna zóna spoplatňovania sa počas referenčného obdobia nemení.

§ 7

Spoločné ustanovenia

(1) V leteckej informačnej príručke19) sa uverejňujú informácie o zónach spoplatňovania a o spôsobe výpočtu terminálnej odplaty.

(2) V leteckej informačnej príručke alebo na webovom sídle poskytovateľa leteckých navigačných služieb alebo na webovom sídle osoby splnomocnenej poskytovateľom leteckých navigačných služieb sa uverejňujú informácie o

a) výške traťovej alebo terminálnej jednotkovej sadzby v príslušnej zóne spoplatňovania,

b) období platnosti výšky traťovej alebo terminálnej jednotkovej sadzby v príslušnej zóne spoplatňovania.


§ 8

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 491/2019 Z. z.

TERMINÁLNA JEDNOTKA SLUŽIEB

Vzorec č. 1

Terminálna jednotka služieb za konkrétny let v terminálnej zóne spoplatňovania TZS 1 sa rovná činiteľu hmotnosti lietadla a vypočítava sa podľa vzorca

terminálna jednotka služiebTZS 1 = Wf,

kde

Wf je činiteľ hmotnosti lietadla vypočítaný ako podiel počtu metrických ton maximálnej osvedčenej vzletovej hmotnosti lietadla a čísla 50, umocnený na 0,5 a zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa vzorca

kde

MTOW je maximálna osvedčená vzletová hmotnosť lietadla v tonách za konkrétny let.

Vzorec č. 2

Terminálna jednotka služieb za konkrétny let v terminálnej zóne spoplatňovania TZS 2 sa rovná počtu metrických ton maximálnej osvedčenej vzletovej hmotnosti lietadla a vypočítava sa podľa vzorca

terminálna jednotka služiebTZS 2 = MTOW,

kde

MTOW je maximálna osvedčená vzletová hmotnosť lietadla v tonách za konkrétny let.

Vzorec č. 3

Terminálna jednotka služieb za konkrétny let v terminálnej zóne spoplatňovania TZS 3 sa rovná počtu metrických ton maximálnej osvedčenej vzletovej hmotnosti lietadla a vypočítava sa podľa vzorca

terminálna jednotka služiebTZS 3 = MTOW,

kde

MTOW je maximálna osvedčená vzletová hmotnosť lietadla v tonách za konkrétny let.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 491/2019 Z. z.

Vzor

PREDPOKLADANÉ NÁKLADY A SKUTOČNÉ NÁKLADY V PRÍSLUŠNEJ TERMINÁLNEJ ZÓNE SPOPLATŇOVANIA A DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 491/2019 Z. z.

Vzor

TERMINÁLNA JEDNOTKOVÁ SADZBA V PRÍSLUŠNEJ TERMINÁLNEJ ZÓNE SPOPLATŇOVANIA

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 491/2019 Z. z.

TERMINÁLNA ODPLATA

Vzorec č. 1

Terminálna odplata za poskytnutie terminálnych leteckých navigačných služieb jednému letu v terminálnej zóne spoplatňovania TZS 1 sa rovná súčinu terminálnej jednotkovej sadzby určenej pre túto terminálnu zónu spoplatňovania a počtu terminálnych jednotiek služieb tohto letu a vypočítava sa podľa vzorca

terminálna odplataTZS 1 = terminálna jednotková sadzbaTZS 1 × ∑terminálna jednotka služiebTZS 1 .

Vzorec č. 2

Terminálna odplata za poskytnutie terminálnych leteckých navigačných služieb jednému letu v terminálnej zóne spoplatňovania TZS 2 sa rovná súčinu terminálnej jednotkovej sadzby určenej pre túto terminálnu zónu spoplatňovania a počtu terminálnych jednotiek služieb tohto letu a vypočítava sa podľa vzorca

terminálna odplataTZS 2 = terminálna jednotková sadzbaTZS 2 × ∑terminálna jednotka služiebTZS 2 .

Vzorec č. 3

Terminálna odplata za poskytnutie terminálnych leteckých navigačných služieb jednému letu v terminálnej zóne spoplatňovania TZS 3 sa rovná súčinu terminálnej jednotkovej sadzby určenej pre túto terminálnu zónu spoplatňovania a počtu terminálnych jednotiek služieb tohto letu a vypočítava sa podľa vzorca

terminálna odplataTZS 3 = terminálna jednotková sadzbaTZS 3 × ∑terminálna jednotka služiebTZS 3 .

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 491/2019 Z. z.

TRAŤOVÁ ZÓNA SPOPLATŇOVANIA

Traťovú zónu spoplatňovania tvorí vzdušný priestor, ktorého horizontálne hranice tvoria horizontálne hranice letovej informačnej oblasti Bratislava (FIR Bratislava).

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 491/2019 Z. z.

TERMINÁLNE ZÓNY SPOPLATŇOVANIA

Terminálnu zónu spoplatňovania TZS 1 tvoria Letisko M. R. Štefánika Bratislava, Letisko Košice a Letisko Poprad-Tatry.

Terminálnu zónu spoplatňovania TZS 2 tvoria Letisko Piešťany a Letisko Žilina.

Terminálnu zónu spoplatňovania TZS 3 tvorí Letisko Sliač.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 2 ods. 21 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/317 z 11. februára 2019, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti a spoplatňovania v jednotnom európskom nebi a ktorým sa zrušujú vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 390/2013 a (EÚ) č. 391/2013 (Ú. v. EÚ L 56, 25. 2. 2019).

2) Čl. 2 ods. 88 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.

3) Čl. 2 ods. 140 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.

4) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 84/2000 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru EUROCONTROL týkajúceho sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmeneného a doplneného v Bruseli v roku 1981.

5) Čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení.

6) Čl. 2 ods. 13a nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.

7) Čl. 15a ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení.

8) Čl. 2 ods. 16, 30 a 38 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 10 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Čl. 2 ods. 29 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 11 zákona č. 143/1998 Z. z.

10) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 9 zákona č. 143/1998 Z. z.

11) § 17 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.

12) § 8a ods. 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2019 Z. z.
Čl. 15 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.

13) Čl. 5 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011) v platnom znení.

14) Čl. 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.

15) Čl. 3 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení.

16) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Čl. 2 ods. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.

18) Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/317.

19) Čl. 2 ods. 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).