Nariadenie vlády č. 451/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

451

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2019,

ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:


§ 1

Ustanovuje sa národná tabuľka frekvenčného spektra, ktorá je uvedená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 386/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu č. 451/2019 Z. z.

Národná tabuľka frekvenčného spektra 2020