Nariadenie vlády č. 451/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020
Zrušený 367/2020 Z. z.

451

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2019,

ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:


§ 1

Ustanovuje sa národná tabuľka frekvenčného spektra, ktorá je uvedená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 386/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu č. 451/2019 Z. z.

Národná tabuľka frekvenčného spektra 2020