Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2019 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.12.2019 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.12.2019 347/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.12.2019 352/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
01.12.2019 362/2019 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
01.12.2019 381/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.12.2019 389/2019 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
01.12.2019 393/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
01.12.2019 394/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
01.12.2019 395/2019 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch
01.12.2019 401/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
01.12.2019 402/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
01.12.2019 406/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
04.12.2019 413/2019 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
10.12.2019 419/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky č. 73/2019 Z. z.
14.12.2019 303/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
19.12.2019 439/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zv
21.12.2019 13/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
21.12.2019 14/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
21.12.2019 15/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
21.12.2019 16/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel
27.12.2019 459/2019 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich
27.12.2019 460/2019 Z. z. Novela zákona o odpadoch
27.12.2019 461/2019 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
27.12.2019 472/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
31.12.2019 363/2019 Z. z. Novela zákona o účtovníctve
31.12.2019 409/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z.
31.12.2019 500/2019 Z. z. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky
31.12.2019 501/2019 Z. z. Uznesenie o pozastavení účinnosti § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani
31.12.2019 508/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 426/2019 Z. z.