Nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.01.2008
Zrušený 663/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 375/2019 Z. z. vložil do zákona č. 663/2007 Z. z. nový § 9a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z.

OBSAH

324

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. októbra 2019,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa ustanovuje na

a) 580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.