Vyhláška č. 438/2019 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Platnosť od 19.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

438

VYHLÁŠKA

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

z 9. decembra 2019,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) podľa § 59 ods. 1 písm. b) až d) a h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3 zákona,

b) sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“) a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5 zákona,

c) funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,

d) podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona a o postupe pri odstraňovaní elektronických správ pri naplnení úložnej kapacity elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona.

§ 2

(1) Orgán verejnej moci na prevádzku ústredného portálu a zabezpečenie riadnej technickej realizácie elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona (ďalej len „orgán verejnej moci“) oznamuje úradu tieto údaje:

a) názov a adresu sídla,

b) typ orgánu verejnej moci,

c) identifikačné číslo organizácie,

d) daňové identifikačné číslo,

e) bankové spojenie; číslo účtu vo formáte IBAN,

f) e-mailovú adresu,

g) telefónne číslo,

h) identifikátor vedúceho podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona.

(2) Orgán verejnej moci bezodkladne oznamuje úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1.

(3) Úrad na oznamovanie údajov podľa odsekov 1 a 2 zverejňuje na ústrednom portáli elektronický formulár, ktorého vzor je v prílohe.

(4) Úrad zverejňuje podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona na ústrednom portáli elektronický formulár na zverejňovanie a aktualizáciu informačného obsahu o činnosti orgánu verejnej moci pre verejnosť.

(5) Orgán verejnej moci zabezpečuje tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosťza podmienok podľa osobitného predpisu1) prostredníctvom elektronického formulára podľa odseku 4.

§ 3

Funkcionalitami ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom sú:

a) služba elektronickej podateľne pre orgán verejnej moci, ktorou je prevádzka elektronickej podateľne na

1. prijímanie podaní orgánu verejnej moci podľa § 30 ods. 2 zákona,

2. zasielanie elektronických úradných dokumentov orgánu verejnej moci a autorizáciu prostredníctvom kvalifikovanej elektronickej pečate,

b) služba modulu elektronických schránok, ktorou je zasielanie elektronických podaní a elektronických správ prostredníctvom komunikačného rozhrania na ich podávanie, okrem elektronických podaní od orgánu verejnej moci,

c) služba modulu dlhodobého uchovávania, ktorou je

1. ukladanie dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,

2. vydávanie kópií dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ, konverzia dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ.

§ 4

(1) Základná úložná kapacita elektronickej schránky pre osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je 1 GB.

(2) Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, uhrádza úradu náklady na zvýšenie základnej úložnej kapacity elektronickej schránky na obdobie jedného roka takto:

a) o 1 GB 10 eur,

b) o 10 GB 100 eur,

c) o 100 GB 1 000 eur.

§ 5

Správca ústredného portálu sprístupňuje osobe oprávnenej na prístup do elektronickej schránky jej funkcie prostredníctvom webového prehliadača a rozhraním pre informačné systémy na webovom sídle http://www.slovensko.sk.

§ 6

(1) Úrad prostredníctvom modulu elektronických schránok pri dosiahnutí úrovne 80 % úložnej kapacity elektronickej schránky zasiela majiteľovi elektronickej schránky upovedomenie o tejto skutočnosti.

(2) Ak po upovedomení podľa odseku 1 naplnenie elektronickej schránky presiahne úložnú kapacitu elektronickej schránky, úrad zabezpečuje odstránenie najstarších prečítaných správ a notifikácií podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona.

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Patrik Krauspe v. r.


Príloha k vyhláške č. 438/2019 Z. z.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.