Opatrenie č. 403/2019 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania

Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

403

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 15. novembra 2019

o preukaze asistenta sčítania

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 15 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Rozmery preukazu asistenta sčítania (ďalej len „preukaz“) sú 8,5 cm x 5,5 cm.

(2) Predná strana preukazu obsahuje

a) logo sčítania a logo úradu,

b) označenie „PREUKAZ ASISTENTA SČÍTANIA“,

c) titul, meno a priezvisko asistenta sčítania,

d) názov obce, v ktorej asistent sčítania vykonáva sčítanie obyvateľov,

e) identifikátor asistenta sčítania pridelený úradom podľa zoznamu asistentov sčítania,

f) evidenčné číslo preukazu, ktorým je štvormiestne poradové číslo s ľavostrannými nulami, pridelené pri tlači preukazu,

g) miesto a dátum vydania preukazu,

h) meno, priezvisko, podpis, označenie funkcie predsedu úradu a odtlačok malej okrúhlej úradnej pečiatky úradu.

(3) Zadná strana preukazu obsahuje tento text:

„Tento preukaz oprávňuje asistenta sčítania uskutočniť asistované sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov je asistent sčítania povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch poskytnutých obyvateľom a o podmienkach ich uchovávania, o ktorých sa dozvedel pri plnení úloh asistenta sčítania; táto povinnosť trvá aj po skončení plnenia úloh asistenta sčítania.

Zistené údaje slúžia výlučne na štatistické účely.“.

(4) Vzor preukazu je uvedený v prílohe.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Alexander Ballek v. r.


Príloha k opatreniu č. 403/2019 Z. z.

VZOR PREUKAZU