Opatrenie č. 403/2019 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania

(v znení č. 60/2021 Z. z.)

Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 15.02.2021

403

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 15. novembra 2019

o preukaze asistenta sčítania

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 15 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Rozmery preukazu asistenta sčítania (ďalej len „preukaz“) sú 8,5 cm x 5,5 cm.

(2) Predná strana preukazu obsahuje

a) logo sčítania a logo úradu,

b) označenie „PREUKAZ ASISTENTA SČÍTANIA“,

c) titul, meno a priezvisko asistenta sčítania,

d) názov obce, v ktorej asistent sčítania vykonáva sčítanie obyvateľov,

e) identifikátor asistenta sčítania pridelený úradom podľa zoznamu asistentov sčítania,

f) evidenčné číslo preukazu, ktorým je štvormiestne poradové číslo s ľavostrannými nulami, pridelené pri tlači preukazu,

g) miesto a dátum vydania preukazu,

h) meno, priezvisko, podpis, označenie funkcie predsedu úradu a odtlačok malej okrúhlej úradnej pečiatky úradu.

„Tento preukaz oprávňuje asistenta sčítania uskutočniť asistované sčítanie obyvateľov počas dosčítavania vyhláseného v súlade s rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. v znení zákona č. 44/2021 Z. z. v období od .......... 2021 do .......... 2021. (doplní obec)

Asistent sčítania je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch poskytnutých obyvateľom a o podmienkach ich uchovávania, o ktorých sa dozvedel pri plnení úloh asistenta sčítania; táto povinnosť trvá aj po skončení plnenia úloh asistenta sčítania.

Zistené údaje slúžia výlučne na štatistické účely.“

(4) Vzor preukazu je uvedený v prílohe.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Alexander Ballek v. r.


Príloha k opatreniu č. 403/2019 Z. z.

VZOR PREUKAZU

Vysvetlivky:

SODB 2021 je označenie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike.

Ev. č. je evidenčné číslo preukazu tvorené štvormiestnym poradovým číslom s najviac dvoma ľavostrannými nulami, napríklad: 0014, 4320.

Identifikátor asistenta sčítania je tvorený trojmiestnym poradovým číslom asistenta sčítania v obci podľa zoznamu asistentov sčítania (s najviac dvoma ľavostrannými nulami), podčiarkovníkom a šesťmiestnym číselným kódom obce podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky č. 61/2011 Z. z., napríklad: 101_52971, 015_529371, 005_529371.

Dátum začiatku dosčítavania a dátum konca dosčítavania sa uvedú v súlade s rozhodnutím predsedu úradu o začatí dosčítavania podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z. z., ktoré sa aktuálne vzťahuje na územie obce.