Oznámenie č. 9/2020 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania

Platnosť od 16.01.2020
Účinnosť od 16.01.2020

9

OZNÁMENIE

o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania

§ 1 sa člení na písmená a správne znie:

㤠1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie:

a) referenčným obdobím obdobie rokov r až r + 4,

b) rokom r referenčný rok, na ktorý sa určuje alebo počas ktorého platí výška terminálnej jednotkovej sadzby,

c) rokom r + n n-tý rok nasledujúci po roku r,

d) rokom r – n n-tý rok predchádzajúci roku r,

e) skutočnými nákladmi náklady skutočne vynaložené v príslušnom roku r v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania1) na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb uvedené v účtovnej závierke overenej štatutárnym audítorom a uloženej do registra účtovných závierok,

f) predpokladanými nákladmi náklady na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb odhadované na príslušný rok r v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania,

g) počtom terminálnych jednotiek služieb za konkrétny let v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania počet terminálnych jednotiek služieb vypočítaný podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1,

h) celkovým predpokladaným počtom terminálnych jednotiek služieb v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania odhadovaný počet terminálnych jednotiek služieb všetkých letov vykonaných v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov2) a letov vykonaných v súlade s pravidlami letu za viditeľnosti3) v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania, ktorým sú poskytované terminálne letecké navigačné služby, na základe štatistických údajov poskytovateľa terminálnych leteckých navigačných služieb za roky r – 1 až r – 4, na základe odhadovaných údajov osoby podľa § 2 ods. 1 zákona, ktorá prevádzkuje letisko v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania, alebo na základe odhadovaného počtu letov a terminálnych jednotiek služieb na príslušný referenčný rok Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky,4)

i) terminálnou jednotkovou sadzbou v eurách pevná sadzba na príslušný rok r v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania zohľadňujúca alikvotnú časť nákladov a úprav na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb,

j) skutočným indexom inflácie skutočný ročný index inflácie v roku r – 3, ktorý je vypočítaný na základe skutočnej miery inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zverejneným Eurostatom pre Slovenskú republiku v apríli roku r + 1; ak má percentuálna zmena na príslušný rok zápornú hodnotu, použije sa nulová hodnota,

k) prognózovaným indexom inflácie ročný index inflácie na základe roku r – 3, ktorý je vypočítaný na základe najnovšej dostupnej prognózy inflácie priemernej percentuálnej zmeny indexu spotrebiteľských cien zverejnenej Medzinárodným menovým fondom pre Slovenskú republiku; ak má percentuálna zmena na príslušný rok zápornú hodnotu, použije sa nulová hodnota.“.

Znenie poznámok pod čiarou k odkazom 1 až 4 sa nemení.