Vyhláška č. 443/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

(v znení č. 319/2021 Z. z.)

Platnosť od 19.12.2019
Účinnosť od 01.09.2021

443

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2019

o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore mužstva sa požaduje najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v skupine študijných odborov alebo v skupine učebných odborov elektrotechnika, v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií pre vojenské odbornosti

a) protivzdušná obrana okrem špecializácie

1. odborník manažmentu protivzdušnej obrany,

2. odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,

3. odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,

b) letecké pozemné informačné systémy,

c) letecká prevádzková služba v špecializácii

1. odborník na akumulátorové nabíjacie stanice,

2. odborník na spúšťacie zariadenia,

d) rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,

e) komunikačné a informačné systémy,

f) spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii

1. odborník na elektronický prieskum,

2. odborník na elektronický boj.

(2) V hodnostnom zbore mužstva pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo sa na výkon funkcie dezinfektor, starší zberač ranených, starší zberač ranených – vodič, starší zberač ranených – špecialista a zdravotnícky špecialista – vodič požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (ďalej len „odborná spôsobilosť“) v zdravotníckom povolaní1)

a) sestra,

b) pôrodná asistentka,

c) zdravotnícky záchranár,

d) praktická sestra alebo

e) sanitár.

§ 2

(1) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine študijných odborov

a) elektrotechnika alebo v študijných odboroch elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo technik informačných a telekomunikačných technológií pre vojenské odbornosti

1. protivzdušná obrana okrem špecializácie

1a. odborník manažmentu protivzdušnej obrany,

1b. odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,

1c. odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,

2. letecké pozemné informačné systémy,

3. letecká prevádzková služba v špecializácii

3a. odborník na akumulátorové nabíjacie stanice,

3b. odborník na spúšťacie zariadenia,

4. rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,

5. komunikačné a informačné systémy,

6. spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii

6a. odborník na elektronický prieskum,

6b. odborník na elektronický boj,

b) ekonomika a organizácia, obchod a služby I pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba.

(2) V hodnostnom zbore poddôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo sa na výkon funkcie

a) mladší zdravotník, zdravotník a starší zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

1. sestra alebo

2. zdravotnícky záchranár,

b) mladšia sestra, sestra a sestra – špecialistka požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra,

c) zdravotnícky asistent požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní praktická sestra,

d) mladší laborant, laborant, laborant – špecialista požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

1. zdravotnícky laborant,

2. farmaceutický laborant,

3. laboratórny diagnostik alebo

4. rádiologický technik,

e) zdravotník a starší zdravotník v útvare špeciálneho určenia a v leteckej a pátracej záchrannej službe požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

1. zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy, alebo

2. sestra, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa sa získalo v študijnom programe ošetrovateľstvo a študijnom odbore ošetrovateľstvo,

f) vedúci starší zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

1. zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy, alebo

2. sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,

g) vrchná sestra požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,

h) hlavná sestra požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa sa získalo v študijnom programe ošetrovateľstvo a študijnom odbore ošetrovateľstvo,

i) veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa sa získalo v študijnom programe ošetrovateľstvo a študijnom odbore ošetrovateľstvo,

j) mladší veterinárny asistent, veterinárny asistent, starší veterinárny asistent a odborný veterinárny asistent požaduje vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore biológia, poľnohospodárstvo a krajinárstvo alebo ekologické a environmentálne vedy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v skupine študijných odborov poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I alebo veterinárske vedy.

(3) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba sa požaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine študijných odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II alebo elektrotechnika alebo v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v jednom zo zameraní študijného odboru mechanik lietadiel.

(4) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje odborná spôsobilosť podľa predpisu o hasičských jednotkách2) pre vojenskú odbornosť logistika v špecializácii odborník na požiarnu ochranu a ekológiu a pre vojenskú odbornosť služba letiskového zabezpečenia v špecializácii odborník na technickú, požiarnu a záchrannú službu na letisku.

§ 3

(1) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore

a) elektrotechnika, informatika alebo kybernetika pre vojenské odbornosti

1. protivzdušná obrana okrem špecializácie

1a. odborník manažmentu protivzdušnej obrany,

1b. odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,

1c. odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,

2. letecké pozemné a informačné systémy,

3. rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,

4. komunikačné a informačné systémy v špecializácii

4a. odborník informatiky a automatizácie velenia,

4b. odborník manažmentu komunikačných a informačných systémov,

4c. odborník na linkové spojenia,

4d. odborník na rádiové spojenia,

4e. odborník na rádioreléové spojenia,

4f. odborník na komunikačné a informačné systémy,

4g. odborník na energetické zariadenia a elektrocentrály spojovacieho zariadenia,

5. spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii

5a. odborník na elektronický prieskum,

5b. odborník na elektronický boj,

b) ekonómia a manažment pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba,

c) učiteľstvo a pedagogické vedy, umenie alebo vedy o umení a kultúre pre vojenskú odbornosť vojenská hudba.

(2) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo pre vojenskú odbornosť právna služba.

(3) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia pre vojenskú odbornosť psychologická služba.

(4) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore strojárstvo pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v špecializácii odborník inžinierskej leteckej služby pre drak a motor lietadla.

(5) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektrotechnika, informatika alebo kybernetika pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v špecializácii

a) odborník inžinierskej leteckej služby pre špeciálne vybavenie lietadla,

b) odborník inžinierskej leteckej služby pre elektrické vybavenie lietadla,

c) odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj s elektromechanickým vybavením,

d) odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiové vybavenie lietadla,

e) odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiotechnické vybavenie lietadla,

f) odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj s optoelektronickým vybavením.

(6) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v špecializácii palubný inžinier, palubný technik a odborník manažmentu inžinierskej leteckej služby sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektrotechnika, informatika, kybernetika alebo strojárstvo.

(7) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo, okrem špecializácie odborník na zdravotnícke zásobovanie a odborník na veterinárske lekárstvo, sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

a) lekár,

b) zubný lekár,

c) verejný zdravotník,

d) zdravotnícky laborant,

e) farmaceut,

f) fyzioterapeut,

g) laboratórny diagnostik alebo

h) psychológ.

(8) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo v špecializácii odborník na veterinárske lekárstvo sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.

(9) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenská duchovná služba sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore teológia.

(10) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť telesná príprava a šport sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore vedy o športe alebo v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

(11) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť letectvo v špecializácii odborník meteorologickej služby sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore fyzika, vedy o Zemi, geodézia a kartografia, matematika, informatika, elektrotechnika, doprava, obrana a vojenstvo alebo v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo fyziky, a to aj v kombinácii.

§ 4

Študijné odbory a učebné odbory stredného vzdelania, študijné odbory vysokoškolského vzdelania a odborná spôsobilosť podľa § 1 až 3 sa požadujú aj na výkon funkcií vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, vojenská polícia alebo špeciálne operácie, ak ich obsahom je vykonávanie odborných činností rovnakého charakteru, ktoré sú rozhodujúce na výkon funkcie.

§ 5

(1) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 1 ods. 1 v hodnostnom zbore mužstva sa za požadované vzdelanie považuje aj najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, ktorý nie je uvedený v § 1 ods. 1, ak jeho súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické,3) alebo ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe4) zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

(2) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 1 ods. 1 v hodnostnom zbore mužstva a podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore elektrotechnika, informatika, kybernetika alebo v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy alebo v študijnom programe vojenské spojovacie a informačné systémy.

(3) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý nie je uvedený v § 2 ods. 1 písm. a) a

a) jeho súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické,

b) absolvovanie ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín alebo

c) získanie najmenej stredného odborného vzdelania v učebnom odbore uvedenom v odseku 1 alebo v § 1 ods. 1.

(4) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. b) v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ekonómia a manažment.

(5) Na výkon funkcie pre vojenskú odbornosť podľa § 2 ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj odborná spôsobilosť získaná absolvovaním akreditovaného vzdelávania podľa osobitného predpisu.5)

(6) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, štvrtého bodu podbodov 4b. až 4g., piateho bodu, ods. 5 a 6 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore, ktorý nie je uvedený v § 3 ods. 1 písm. a), ods. 5 alebo ods. 6, a

a) jeho súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické,

b) absolvovanie ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín alebo

c) získanie najmenej stredného odborného vzdelania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore uvedenom v odsekoch 1 a 3, § 1 ods. 1 alebo v § 2 ods. 1 písm. a).

(7) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 5 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy alebo v študijnom programe vojenské spojovacie a informačné systémy.

(8) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 6 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy, vojenské spojovacie a informačné systémy alebo v študijnom programe zbraňové systémy, zbrane a ich časti.

(9) Na výkon funkcie pre vojenskú odbornosť podľa § 3 ods. 10 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo a päťtýždňový akreditovaný kurz inštruktorov špeciálnej telesnej prípravy absolvovaný do 31. augusta 2021.

§ 5a

Za požadované študijné odbory a učebné odbory stredného vzdelania, študijné odbory vysokoškolského vzdelania a odbornú spôsobilosť podľa § 1 až 3 sa považuje aj získanie vzdelania na uznanej vzdelávacej inštitúcii, ak štúdium na uznanej vzdelávacej inštitúcii je svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo na úroveň iného štúdia, ktoré je rovnocenné štúdiu na strednej škole alebo na vysokej škole v Slovenskej republike a ak doklad o vzdelaní alebo o odbornej kvalifikácii je uznaný podľa osobitného predpisu.6)

§ 6

(1) Vzdelanie požadované na výkon funkcie vo vojenskej odbornosti, ktoré profesionálny vojak spĺňal podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, sa považuje za vzdelanie na výkon funkcie požadované podľa tejto vyhlášky.

(2) Odborná spôsobilosť požadovaná na výkon funkcie podľa § 2 ods. 2 písm. e) až i), ktorú profesionálny vojak získal podľa predpisov účinných do 31. augusta 2021, sa považuje za odbornú spôsobilosť na výkon funkcie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. septembra 2021.

(3) Vzdelanie požadované na výkon funkcie podľa § 3 ods. 6 a 11, ktoré profesionálny vojak spĺňal podľa predpisov účinných do 31. augusta 2021, sa považuje za vzdelanie požadované na výkon funkcie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. septembra 2021.

§ 7

Na výkon funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, do ktorej sa profesionálny vojak ustanoví od 1. januára 2020 a ktorej obsahom nie je vykonávanie odborných činností rovnakého charakteru, ktoré sú rozhodujúce na výkon funkcie, ktorú profesionálny vojak vykonával vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo k 31. decembru 2019, sa požaduje vzdelanie a odborná spôsobilosť podľa § 4.

§ 8

Zrušuje sa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov (oznámenie č. 419/2015 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. mája 2017 č. SELP-34-8/2017-OdL (oznámenie č. 112/2017 Z. z.).


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Peter Gajdoš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

2) § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.

3) Príloha č. 1 III. časť vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

4) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Príloha IV časť 147 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014).

6) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.