Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2019 295/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
01.11.2019 297/2019 Z. z. Novela zákona, o regulácii v sieťových odvetviach
01.11.2019 298/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
01.11.2019 299/2019 Z. z. Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.11.2019 300/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.11.2019 308/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.11.2019 311/2019 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri
01.11.2019 312/2019 Z. z. Novela zákona o rodičovskom príspevku
01.11.2019 313/2019 Z. z. Novela zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
01.11.2019 322/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
01.11.2019 323/2019 Z. z. Novela vyhlášky o výdavkoch spojených s voľbami
01.11.2019 325/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
01.11.2019 326/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
01.11.2019 327/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o vybavení námorných lodí
01.11.2019 328/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
01.11.2019 329/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
01.11.2019 330/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
01.11.2019 331/2019 Z. z. Novela nariadeniy vlády o elektromagnetickej kompatibilite
01.11.2019 332/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
01.11.2019 333/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
01.11.2019 337/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
01.11.2019 340/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
01.11.2019 343/2019 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
01.11.2019 350/2019 Z. z. Vyhláška o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
05.11.2019 351/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
08.11.2019 354/2019 Z. z. Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
13.11.2019 359/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
13.11.2019 360/2019 Z. z. Novela zákona o podpore práce s mládežou
15.11.2019 361/2019 Z. z. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
18.11.2019 157/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
19.11.2019 380/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
23.11.2019 152/2019 Z. z. Novela zákona o poštových službách
30.11.2019 379/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.