Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2020 417/2019 Z. z. Novela vyhlášky o chove nebezpečných živočíchov
01.03.2020 17/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
01.03.2020 21/2020 Z. z. Novela nariadenia o opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
01.03.2020 27/2020 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020
01.03.2020 28/2020 Z. z. Vyhláška o technických parametroch, ochranných pásmach a o používaní osobitných letísk
01.03.2020 32/2020 Z. z. Novela vyhlášky o kvalite ovzdušia
01.03.2020 33/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
01.03.2020 34/2020 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na výstavbu a stavby pre osoby s obmedzeným pohybom
02.03.2020 36/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 27/2020 Z. z.
10.03.2020 378/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10.03.2020 35/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov
15.03.2020 41/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch
16.03.2020 45/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom
19.03.2020 47/2020 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
19.03.2020 48/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov
19.03.2020 49/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
20.03.2020 44/2020 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
20.03.2020 50/2020 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
20.03.2020 54/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
25.03.2020 56/2020 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
27.03.2020 57/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
27.03.2020 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
27.03.2020 63/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
28.03.2020 64/2020 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na rozšírenie núdzového stavu