Nariadenie vlády č. 174/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.01.2020

174

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2019

o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 19a ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Hodnota investície a koncesie

(1) Štúdia uskutočniteľnosti investície sa vypracuje, ak hodnota investície sa rovná alebo je vyššia ako 40 000 000 eur.

(2) Štúdia uskutočniteľnosti investície v informatizácii sa vypracuje, ak hodnota investície sa rovná alebo je vyššia ako 10 000 000 eur a viac ako 50 % výdavkov patrí do rozpočtových podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie uvedených v prílohe.

(3) Štúdia uskutočniteľnosti koncesie sa vypracuje, ak predpokladaná hodnota koncesie1) sa rovná alebo je vyššia ako 40 000 000 eur.

(4) Hodnota investície a koncesie podľa odsekov 1 až 3 sa na účely vypracovania štúdie uskutočniteľnosti posudzuje vrátane dane z pridanej hodnoty.2)

§ 2

Podmienky vypracovania štúdie uskutočniteľnosti

Štúdia uskutočniteľnosti investície a štúdia uskutočniteľnosti koncesie sa vypracujú tak, aby obsahovali

a) opis súčasnej situácie a určenie cieľov investície alebo koncesie,

b) analýzu dopytu a ponuky,

c) výber a opis alternatívnych riešení,

d) finančnú analýzu a ekonomickú analýzu,

e) hodnotenie rizík súvisiacich s investíciou alebo koncesiou,

f) ďalšie skutočnosti potrebné na riadne hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti.


§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 174/2019 Z. z.

Rozpočtové podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v informatizácii

KódNázov
632004Komunikačná infraštruktúra
632005Telekomunikačné služby
633002Výpočtová technika
633003Telekomunikačná technika
633013Softvér
633018*Licencie – časť Autorské práva na softvér alebo analýzu informačno-komunikačného technologického riešenia
633019Komunikačná infraštruktúra
635002Výpočtová technika – rutinná a štandardná údržba
635003Telekomunikačná technika – rutinná a štandardná údržba
635009Softvér – rutinná a štandardná údržba
635010Komunikačná infraštruktúra – rutinná a štandardná údržba
636006Výpočtová technika – nájomné za nájom
636007Softvér – nájomné za nájom
636008Komunikačná infraštruktúra – nájomné za nájom
637033Zálohy na projekty Európskej únie (iba v programoch 0EJ a 0A9)
637040Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií
711003Softvér – nákup
711004*Licencie – časť Autorské práva na softvér alebo analýzu informačno-komunikačného technologického riešenia
713002Výpočtová technika – nákup
713003Telekomunikačná technika – nákup
713006Komunikačná infraštruktúra – nákup
718002Výpočtová technika – rekonštrukcia a modernizácia
718003Telekomunikačná technika – rekonštrukcia a modernizácia
718006Softvér – rekonštrukcia a modernizácia
718007Komunikačná infraštruktúra – rekonštrukcia a modernizácia
* Časť z podpoložky, ktorá predstavuje výdavky na informačné technológie.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2018 Z. z.

2) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.