Opatrenie č. 405/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

405

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. októbra 2019,

ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 471/2009 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019 sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2019.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 500/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.


§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Ladislav Kamenický v. r.


Príloha k opatreniu č. 405/2019 Z. z.

VZOR

SÚHRNNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY