Vyhláška č. 367/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Platnosť od 15.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

367

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. októbra 2019,

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny (ďalej len „daň z elektriny“) je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia (ďalej len „daň z uhlia“) je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu (ďalej len „daň zo zemného plynu“) je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, dani z uhlia a dani zo zemného plynu podľa § 1 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2020.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 541/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


v z. Dana Meager v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 367/2019 Z. z.

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY

Príloha č. 2 k vyhláške č. 367/2019 Z. z.

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z UHLIA

Príloha č. 3 k vyhláške č. 367/2019 Z. z.

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU