Nájdených 65
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 01.01.2015
337/2011 Z. z. Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie 01.01.2012
420/2004 Z. z. Zákon o mediácii 01.09.2004
244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní 01.07.2002
9/1992 Zb. Zákon o obchodných a priemyselných komorách 16.01.1992
136/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 01.05.1990
64/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 01.07.1989
14/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 01.03.1988
22/1972 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch 15.05.1972
51/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku. 22.09.1958
50/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku. 22.09.1958
67/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi 24.12.1957
66/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov 24.12.1957
57/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovenia zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 28.02.2019
332/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 01.01.2012
71/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 01.07.2009
286/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov 01.09.2008
521/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 01.01.2006
448/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov 29.11.2001